NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN

INHOUDSOPGAVE
Definities……………………………………………………………………………………………………………………….3
Definities………………………………………………………………………………………………..3
Werkingssfeer ………………………………………………………………………………………………………………..3
Werkingssfeer…………………………………………………………………………………………3
Derden…………………………………………………………………………………………………..4
Tot stand komen van de overeenkomst ……………………………………………………………………………..4
Totstandkoming Overeenkomst …………………………………………………………………4
Douanewerkzaamheden……………………………………………………………………………4
Vergoedingen en overige kosten……………………………………………………………………………………….4
Vergoedingen………………………………………………………………………………………….5
Verzekering ……………………………………………………………………………………………………………………5
Verzekering…………………………………………………………………………………………….5
Uitvoering van de overeenkomst ………………………………………………………………………………………6
Aflevertijd, wijze van verzending en route ……………………………………………………6
Aanvang van de Diensten ………………………………………………………………………….6
Behandeling van Zaken……………………………………………………………………………..6
Aansprakelijkheid……………………………………………………………………………………………………………7
Aansprakelijkheid…………………………………………………………………………………….7
Overmacht……………………………………………………………………………………………..8
Weigering vervoerders……………………………………………………………………………..9
Dwingend recht………………………………………………………………………………………………………………9
Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen ……………………………………9
Betaling …………………………………………………………………………………………………………………………9
Betalingsvoorwaarden………………………………………………………………………………9
Toerekening betalingen en rechtelijke- buitengerechtelijke kosten ………………..10
Zekerheden…………………………………………………………………………………………..10
Slotbepalingen ……………………………………………………………………………………………………………..11
Beëindiging van de Overeenkomst ……………………………………………………………11
Procedures tegen derden………………………………………………………………………..12
Verjaring en verval …………………………………………………………………………………12
Rechtskeuze………………………………………………………………………………………….13
Citeertitel……………………………………………………………………………………………..13
Geschillen…………………………………………………………………………………………………………………….13
Arbitrage………………………………………………………………………………………………13
Definities
Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Derde(n): al diegenen, niet zijnde ondergeschikten, waarmee de Expediteur zich ten behoeve
van de Opdrachtgever heeft verbonden, ongeacht of Expediteur zich op eigen naam of op
naam van Opdrachtgever heeft verbonden;
2. Diensten: alle handelingen en werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die
Expediteur voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;
3. Expediteur: de natuurlijke of rechtspersoon die Diensten voor Opdrachtgever verricht en die
gebruik maakt van deze Voorwaarden, onder welke persoon niet uitsluitend wordt verstaan
de expediteur als bedoeld in Boek 8 BW;
4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht tot het verrichten van
Diensten aan de Expediteur geeft en daartoe met deze de Overeenkomst sluit, ongeacht de
overeengekomen wijze van betaling;
5. Overeenkomst: de door de Expediteur en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met
betrekking tot de door de Expediteur uit te voeren Diensten, waar deze Voorwaarden deel van
uitmaken;
6. Overmacht: alle omstandigheden die de Expediteur redelijkerwijze niet heeft kunnen
vermijden en waarvan de Expediteur de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen
verhinderen;
7. Voorwaarden: deze Nederlandse Expeditievoorwaarden.
8. Za(a)k(en): de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Expediteur, diens
hulppersoon of Derden door of namens Opdrachtgever ter beschikking te stellen of gestelde
zaken.
Werkingssfeer
Werkingssfeer
1. Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke
handelingen met betrekking tot de te verrichten Diensten door de Expediteur, voor zover deze
niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook
nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.
2. Voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, tast
dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden niet aan. Voorts zal geldend
geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het
(ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.
3. In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van
deze Voorwaarden.
Derden
De Opdrachtgever laat aan de Expediteur de vrije hand om ter uitvoering van de Overeenkomst Derden
in te schakelen en de (algemene) voorwaarden van die Derden voor rekening en risico van
Opdrachtgever te aanvaarden, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. Expediteur is
verplicht om op verzoek van Opdrachtgever (een kopie van) de (algemene) voorwaarden waaronder
hij met die Derden heeft gecontracteerd aan Opdrachtgever te overhandigen.
Tot stand komen van de overeenkomst
Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle door de Expediteur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en
voor zover Expediteur deze schriftelijk heeft bevestigd of Expediteur met de uitvoering van de
Diensten is aangevangen.
Douanewerkzaamheden
Douanewerkzaamheden
1. Het aan de Expediteur verstrekken van gegevens, die redelijkerwijze worden verstrekt voor
het verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.
2. Deze opdracht wordt door Expediteur aanvaard door middel van een uitdrukkelijke
schriftelijke bevestiging of doordat de Expediteur aanvangt met de uitvoering van de
douaneformaliteiten. Expediteur is nooit verplicht een opdracht tot het verrichten van
douaneformaliteiten te aanvaarden.
3. Indien Expediteur bekend raakt met gegevens of omstandigheden waaruit kan worden
afgeleid dat Opdrachtgever niet voldaan heeft aan artikel 9 lid 3 van deze Voorwaarden
(onjuiste en / of onvolledige gegevens en / of documenten ter beschikking heeft gesteld) en
op basis waarvan Expediteur de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet zou
hebben aanvaard, is Expediteur te allen tijde gerechtigd deze opdracht, al dan niet vastgelegd
in een aanvullende overeenkomst en/of machtiging, zonder verplichting tot
schadevergoeding, te beëindigen en niet (verder) uit te voeren.
Vergoedingen en overige kosten
Vergoedingen
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod (offerte)
geldende prijzen. Indien tussen het moment van het aanbod en het moment van de uitvoering
van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan
tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen etc.)
een verhoging ondergaan, is Expediteur gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever in
rekening te brengen. De Expediteur dient de wijzigingen te kunnen aantonen.
2. Indien door de expediteur all-in tarieven of forfaitaire (gefixeerde) tarieven worden berekend,
moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen
bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van de Expediteur komen.
3. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in tarieven en in forfaitaire (gefixeerde) tarieven
in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en
legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
4. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de
Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden
voordoen, die de Expediteur niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de
uitvoering van de Diensten aanzienlijk verhogen, heeft de Expediteur aanspraak op bijbetaling.
Waar mogelijk pleegt de Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Alsdan zal de
bijbetaling bestaan uit de extra kosten die de Expediteur heeft moeten maken teneinde de
prestatie te verrichten vermeerderd met een extra naar billijkheid vast te stellen vergoeding
voor de door de Expediteur te verrichten prestaties.
5. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer Derden krachtens
enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen Expediteur en Derden gedurende
de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen in het land waar de Dienst wordt
verricht, tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij
zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de Opdrachtgever
aan de Expediteur worden vergoed.
6. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Expediteur, komen bij
onvoldoende laad- en /of lostijd alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden,
wachtkosten enz. voor rekening van de Opdrachtgever, ook dan wanneer de Expediteur het
cognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest
heeft aangenomen. De Expediteur dient zich in te spannen om de kosten te voorkomen.
Verzekering
Verzekering
1. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de Opdrachtgever
afgesloten na aanvaarding door de Expediteur van de uitdrukkelijke schriftelijke opdracht
van Opdrachtgever, waarin Opdrachtgever de te verzekeren zaken en de te verzekeren
waarde duidelijk specificeert. Opgaaf van de waarde of het belang alleen is niet voldoende.
2. De Expediteur zal de verzekering (doen) onderbrengen bij een verzekeraar /
verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon. Voor de gegoedheid van de verzekeraar /
verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon is de Expediteur niet verantwoordelijk
noch aansprakelijk.
3. De Expediteur is, wanneer hij bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt van materialen,
zoals bokken, kranen, vorkheftrucks en andere werktuigen, die niet standaard onder zijn
uitrusting vallen, gerechtigd voor rekening van de Opdrachtgever een verzekering te sluiten,
die de risico’s dekt die voor de Expediteur uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.
Waar mogelijk pleegt de Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever over het
gebruik van dergelijke materialen. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt
de Expediteur de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de
Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent.
Uitvoering van de overeenkomst
Aflevertijd, wijze van verzending en route
1. Enkele vermelding door de Opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de Expediteur
niet. Tijden van aankomst zijn geen fatale termijnen en worden door de Expediteur niet
gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de Opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft
gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van de Expediteur, waarbij deze
steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter
uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.
Aanvang van de Diensten
1. De Opdrachtgever is verplicht de Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen
plaats, tijd en wijze ter beschikking van de Expediteur of een Derde te stellen.
2. De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur omtrent de Zaken alsmede omtrent de
behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen, waarvan
hij weet of behoort te weten dat zij voor de Expediteur van belang zijn. Indien de Zaken en/of
werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen douane[1]en accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de Opdrachtgever tijdig alle
inlichtingen en documenten te verstrekken die voor de Expediteur noodzakelijk zijn om aan
die bepalingen te voldoen.
3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens en documenten juist
en volledig zijn en dat alle instructies en ter beschikking gestelde Zaken in overeenstemming
zijn met de wet- en regelgeving. De expediteur is niet gehouden doch wel gerechtigd te
onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.
Behandeling van Zaken
1. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in
ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk
voorschrift van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van de kosten.
2. Ongeacht het in lid 1 bepaalde is de Expediteur gerechtigd, maar niet verplicht, om op eigen
gezag voor rekening en risico van de Opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het
belang van laatstgenoemde nodig acht. Waar mogelijk overlegt de Expediteur vooraf met de
Opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk is, neemt de Expediteur de maatregelen die hem het
beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever,
zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, van de genomen maatregelen en de daaraan verbonden
kosten.
3. De Expediteur is geen deskundige met betrekking tot de Zaken. De Expediteur is daarom niet
aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige opgave van
de Expediteur met betrekking tot de toestand, aard of kwaliteit van de Zaken of ten aanzien
van overeenstemming van monsters met de Zaken.
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid
1. Alle Diensten geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. De Expediteur is – onverminderd het bepaalde in artikel 17 – niet aansprakelijk voor enige
schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid
van de Expediteur of diens ondergeschikten.
3. De aansprakelijkheid van de Expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. Met
inachtneming van voornoemde limiet zal in geval van beschadiging, waardevermindering of
verlies van de in de Overeenkomst begrepen Zaken de aansprakelijkheid verder zijn beperkt
tot 4 SDR per kg beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan brutogewicht.
4. De door de Expediteur te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de
Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de Zaken, bij ontbreken waarvan de door de
Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is
ontstaan.
5. De Expediteur is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële
schade hoe ook ontstaan.
6. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade ontstaat waarvoor de Expediteur niet
aansprakelijk is, dient de Expediteur zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19
van deze Voorwaarden, in te spannen om de schade van de Opdrachtgever te verhalen op
degene die voor de schade aansprakelijk is. De Expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte
kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de Expediteur zijn
aanspraken op de door hem ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden aan
de Opdrachtgever af.
7. De Opdrachtgever is tegenover de Expediteur aansprakelijk voor alle schade – waaronder
maar niet beperkt tot materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, boeten,
interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens
niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten en aanspraken wegens
productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten – die de Expediteur direct
dan wel indirect lijdt ten gevolge van onder meer de niet nakoming door Opdrachtgever van
enige verplichting op grond van de Overeenkomst of op grond van toepasselijke nationale
en/of internationale wet- en regelgeving, ten gevolge van enig voorval dat in de risicosfeer
van Opdrachtgever is gelegen, alsmede ten gevolge van de schuld of nalatigheid in het
algemeen van de Opdrachtgever en/of diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde
en/of werkzame derden.
8. De Opdrachtgever zal de Expediteur te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden,
waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de Expediteur als de Opdrachtgever, die
verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade.
9. De Expediteur, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven
zijn overeengekomen, niet als vervoerder, maar steeds als doen vervoerder volgens titel 2
afdeling 3 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk, waarbij de aansprakelijkheid wordt
beheerst door deze Voorwaarden.
10. Indien de Expediteur door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter
zake van bij de uitvoering van de Diensten ontstane schade, dan is de Expediteur niet verder
aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de Overeenkomst.
11. Kan de Expediteur ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een Derde
of ondergeschikte aan de Overeenkomst een verweermiddel jegens de Opdrachtgever
ontlenen, dan kan ook een Derde of ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging
door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de
Derde of ondergeschikte zelf partij bij de Overeenkomst.
12. Wordt een Expediteur ter zake van beschadiging of verlies van een Zaak of vertraging in de
aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de
Overeenkomst of een door of namens de Expediteur gesloten overeenkomst tot vervoer, dan
is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit Overeenkomst zou zijn.
Overmacht
1. Ingeval van Overmacht blijft de Overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de
Expediteur worden echter voor de duur van de Overmacht opgeschort.
2. Alle extra kosten veroorzaakt door Overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of
terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de
Opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de Expediteur aan deze te worden voldaan.
Weigering vervoerders
Indien vervoerders weigeren voor aantal, gewicht enz. te tekenen, is de Expediteur voor de gevolgen
daarvan niet verantwoordelijk.
Dwingend recht
Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen
Deze Voorwaarden laten de artikelen 8:61 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), 8:62 lid 1 en 2 BW, 8:63 lid
1, 2 en 3 BW onverlet.
Betaling
Betalingsvoorwaarden
1. De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur de overeengekomen vergoedingen en de andere
uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aanvang van de
Diensten te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
2. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever.
3. De in lid 1 bedoelde bedragen zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de
Overeenkomst schade is opgetreden.
4. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door de Expediteur een krediettermijn wordt
toegepast, is de Expediteur gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag in rekening te
brengen.
5. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen – ook toekomstige
– van de Expediteur terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen
terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien:
– het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken, de Opdrachtgever
surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking geheel of voor een
belangrijk deel over zijn vermogen verliest;
– de Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de
nakoming van enige financiële verplichting jegens de Expediteur, ophoudt zijn bedrijf uit
te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon maatschap of vennootschap – indien deze
ontbonden wordt.
6. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van de Expediteur zekerheid te stellen
voor hetgeen de Opdrachtgever aan de Expediteur is verschuldigd dan wel wordt
verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de Opdrachtgever zelf in verband met het
verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.
7. De Expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van
vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden
verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan het verzoek van de
expediteur tot een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever.
Indien de Expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de
Opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te
vorderen.
Waar mogelijk pleegt Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen
tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt Expediteur de maatregelen die hem het beste
voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever
daaromtrent
8. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de Overeenkomst door enige
overheid in te vorderen dan wel na te vorderen of na te heffen bedragen alsmede daarmee
samenhangende boetes aan de Expediteur te vergoeden.
Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan de expediteur te
worden vergoed, indien de expediteur in verband met de Overeenkomst voor voornoemde
bedragen door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.
9. De Opdrachtgever zal de Expediteur te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van
onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van de Expediteur in
verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.
10. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst, van het uit anderen hoofde ter zake van de Diensten door de Opdrachtgever
verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met vorderingen van de
Opdrachtgever of opschorting van voormelde vorderingen door Opdrachtgever is niet
toegestaan.
Toerekening betalingen en rechtelijke- buitengerechtelijke kosten
1. Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente
vorderingen te zijn geschied.
2. De Expediteur is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van
de vordering aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke
incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is en
bedragen 10% van de vordering met een minimum van € 100,-.
Zekerheden
1. De Expediteur heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en gelden, die de Expediteur
uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een
ieder te weigeren.
2. De Expediteur heeft een retentierecht op alle Zaken, documenten en gelden die hij uit welke
hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen
die de Expediteur ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of
zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken.
3. De Expediteur heeft een pandrecht op alle Zaken, documenten en gelden die de Expediteur
uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle
vorderingen die de Expediteur ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de
Zaken heeft of zal krijgen.
4. De Expediteur zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken aan de Expediteur
toevertrouwt voor het verrichten van Diensten, kunnen beschouwen als door de
Opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Zaken.
5. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling
daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van de Expediteur,
de Opdrachtgever of hij die aflevering vordert gehouden op verzoek van de Expediteur het
gedeelte over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen
en voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog
niet vaststaat, zekerheid te stellen.
6. De Expediteur kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentie recht en recht om
afgifte te weigeren) eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de Opdrachtgever nog
verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten en voor hetgeen bij wijze van
rembours op de zaak drukt.
7. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet
bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
8. Op eerste verzoek van de Expediteur zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door de
Expediteur aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de
Expediteur maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder
onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.
9. De Expediteur is niet verplicht bij gebreke van documenten vrijwaringen af te geven of
zekerheden te stellen. Indien de Expediteur een vrijwaring heeft afgegeven of zekerheid
heeft gesteld, is zijn Opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.
Slotbepalingen
Beëindiging van de Overeenkomst
1. De Expediteur kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de
Opdrachtgever:
– zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
– de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;
– zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
– in staat van faillissement wordt verklaard;
– een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
– surseance van betaling aanvraagt;
– de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge
van beslaglegging.
2. Indien de Expediteur bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of
meerdere van haar verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Opdrachtgever,
onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 11, de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:
– hij de Expediteur door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin de
Expediteur is tekort geschoten en deze daarbij een termijn van minimaal dertig dagen
voor nakoming heeft gesteld en;
– de Expediteur bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
3. Indien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één
of meerdere van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Expediteur
onverminderd haar recht op vergoeding van geleden schade de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat zij de Opdrachtgever door
aangetekend schrijven een uiterste termijn van minimaal veertien dagen voor nakoming
heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de Expediteur bij
een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad,
kan zij ook zonder inachtneming van een uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.
4. Geen der Partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming, gezien haar
bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
Procedures tegen derden
Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de Expediteur niet gevoerd, tenzij
deze zich daartoe op verlangen van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.
Verjaring en verval
1. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering door het enkele
verloop van negen maanden.
2. Elke vordering jegens de Expediteur vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.
3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop
de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde
met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen
voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging,
waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op dag waarop de Zaken
door de Expediteur zijn afgeleverd of hadden moeten worden afgeleverd.
4. In het geval de Expediteur door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken,
vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
• de dag volgende op die waarop de Expediteur door de derde in rechte is aangesproken;
• de dag volgende op die waarop de Expediteur de tot hem gerichte vordering heeft
voldaan.
Indien de Expediteur of een door hem ingeschakelde derde in bezwaar en/of beroep is
gegaan, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan op de dag volgende op die waarop
de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.
5. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn
van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde
is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring te lopen die drie maanden beloopt.
Rechtskeuze
1. Alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan
Nederlands recht.
2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Expediteur.
Citeertitel
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Nederlandse Expeditievoorwaarden”.
Geschillen
Arbitrage
1. Alle geschillen, die tussen de Expediteur en zijn wederpartij mochten ontstaan, zullen met
uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters conform
het NedSu express arbitragereglement.

Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.
Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het de Expediteur vrij vorderingen
van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen vier
weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse
rechter in de vestigingsplaats van de Expediteur. Eveneens staat het de expediteur vrij
vorderingen met een spoedeisend karakter in kort geding voor te leggen aan de bevoegde
Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur.
2. De arbitrage wordt beslecht door drie arbiters, tenzij geen der partijen een verzoek heeft
ingediend om tot benoeming van arbiters over te gaan en partijen gezamenlijk aan het NedSu express secretariaat schriftelijk te kennen geven de arbitrage beslecht wensen te hebben door de door hen gezamenlijk benoemde arbiter, met als bijlage de schriftelijke verklaring van de door hen
gezamenlijk benoemde arbiter inhoudende zijn/haar aanvaarding van de benoeming en de
werking en geldigheid van het NedSu express arbitragereglement.
3. Eén der arbiters wordt benoemd door de Voorzitter respectievelijk Vice-voorzitter van de
NedSu express; de tweede wordt benoemd door de Deken der Orde van Advocaten van het
arrondissement waarbinnen vorenbedoelde Expediteur is gevestigd; de derde wordt benoemd
door beide aldus aangewezen arbiters in onderling overleg.
4. De Voorzitter van de NedSu express zal een ter zake van expeditie en logistiek deskundig persoon
benoemen; de Deken der Orde van Advocaten zal verzocht worden een ter zake van expeditie
en logistiek deskundige jurist te benoemen; als derde arbiter zal bij voorkeur gekozen moeten
worden een persoon, die deskundig is ter zake van de tak van handel of bedrijf, waarin de
wederpartij van de Expediteur werkzaam is.
5. Waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen,
waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer
van goederen over de weg (CMR), toepassen.
NedSu express, K.P. van der Mandelelaan 130, 3062MB te Rotterdam